Regulamin konkursu NOWOROCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU Z DNIA 17.12.2023 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu NOWOROCZNEGO (zwanym dalej “Konkursem”), jest Centrum Terapii Holistycznej Mikołaj Waśko (NIP: 7881944689; adres prowadzenia działalności Skośna 2, 64-330 Opalenica), właściciel Centrum Terapii Holistycznej MW-Masaże (siedziba: ul. 5 stycznia 11, 64-330 Opalenica), (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia poprzez kontakt mailowy na adres info@mwmasaze.pl.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Meta Platforms, Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/mw_masaze/ (zwanymi dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Meta Platforms;

f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

g. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę główną i 2 nagrody pocieszenia.

2. Nagrodą w Konkursie jest:
🥇 Nagroda główna: 100% zniżki na usługę holistyczna terapia manualna do końca marca 2024

🥈Nagroda dodatkowa 1: 30% zniżki na usługę holistyczna terapia manualna do wykorzystania do końca marca 2024

🥉 Nagroda dodatkowa 2: 20% zniżki na usługę holistyczna terapia manualna do wykorzystania do końca marca 2024.

Nagroda do odbioru jest przez 20 dni od momentu ogłoszenia wyników. Ogłoszenie wyników nastąpi 2 stycznia 2024.

3. Informacja o Nagrodzie będzie przedstawiona na stronie https://www.instagram.com/mw_masaze/

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE i CZAS KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram https://www.instagram.com/mw_masaze/

2. Konkurs trwa od 17-12-2023 do 31-12-2023 do godziny: 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. aktywne zaangażowanie zarówno w poprzednie materiały, jakie były udostępniona na profilu instagramowym firmy Centrum Terapii Holistycznej MW-Masaże (link: https://www.instagram.com/mw_masaze/ ), jak i w najnowszych wystawianych materiałach. Przez aktywne zangażowanie rozumie się udostępnianie przez użytkownika postów/ video z naszego profilu na swoim profilu, komentowanie i aktywna rozmowa na profilu pod postami / video oraz polubienia materiałów.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagramie https://www.instagram.com/mw_masaze/

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest dostępny w formie rolki (dalej: „post konkursowy“) na portalu Instagram https://www.instagram.com/mw_masaze/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE oraz ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych, poprawnych odpowiedzi Organizator wyłoni zwycięzcę na drodze wyboru najbardziej aktywnych użytkowników.

5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.instagram.com/mw_masaze/

6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał informacji umożliwiającej zapisanie wizyty lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagramu;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instargam kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Meta Platforms.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

3. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia hasła w konkursie

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres prowadzenia działalności Organizatora (tj. Skośna 2, 64-330 Opalenica) z dopiskiem

“Konkurs NOWOROCZNY z dnia 17.12.2023 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12.2023 r. i obowiązuje do 2.01.2024 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.blog.mwmasaze.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
https://blog.mwmasaze.pl/konkurs-noworoczny